Strona główna Oferta gabinetu Oferta podstawowa

Godziny pracy

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW
W RAMACH NFZ:

PON.     8.00 – 12.00
WT.    14.00 – 17.00
ŚR.     14.00 – 18.00
CZW.  14.00 – 18.00

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW PRYWATNYCH:
GODZINY ZAJĘĆ USTALANE INDYWIDUALNIE,
ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 795-167-170


Zapisy

pod nr tel.
795-167-170

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ


- Oferta gabinetu: PODSTAWOWA


Diagnoza

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:
  1. Wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)
  2. Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta
  3. Orientacyjne badanie słuchu
  4. Badanie słuchu fonematycznego
  5. Badanie lateralizacji
Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalam terminy zajęć oraz podaję zalecenia do pracy w domu.


Terapia wad wymowy

Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np.
Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Reranie
(rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
Kappacyzm
– nieprawidłowa wymowa głoski k
Gammacyzm
– nieprawidłowa wymowa głoski g
Mowa bezdźwięczna
– zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
Lambdacyzm
– nieprawidłowa wymowa głoski l
Nosowanie
– zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)


Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń, które występują u dzieci czy też u osób dorosłych, u których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona.
Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Celem spotkań jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, często wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy, eliminacja przyczyn niechęci do mówienia ( w tym logofobii)

Do głównych zaburzeń mowy i komunikacji należą m. in.:
AFAZJA
– utrata zdolności mowy, która nastąpiła na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, jednakże najczęściej występuje ona u ludzi starszych, między innymi na skutek udaru, wylewu, urazu czaszki.
DYZARTRIA -
jest jednym z wielu typów zaburzeń mowy. Dyzartria wynika z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani). Dyzartria najczęściej jest spowodowana: uszkodzeniem mięśni, nerwów czaszkowych, jąder tych nerwów, dróg korowo-jądrowych, układu pozapiramidowego.
JĄKANIE
– to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów. W przypadku jąkania dodatkowym czynnikiem utrudniającym terapię jest niechęć do mówienia – logofobia. W gabinecie terapię jąkania prowadzę u użyciem nowoczesnego echokorektora.


Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje pracę logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia (od urodzenia do około 3 roku życia). W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy.
Wczesna interwencja logopedyczna polega na postawieniu diagnozy logopedycznej jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadza się terapię logopedyczną, polegającą na stymulacji rozwoju mowy dziecka.


Masaże logopedyczne

Masaże logopedyczne są elementem terapii logopedycznej w przypadku pacjentów, którzy wykazują:
  1. małą sprawność narządów artykulacyjnych, nadmierne ślinienie, brak pionizacji języka
  2. porażenie nerwu twarzowego,
  3. małą sprawność narządów artykulacyjnych wynikającą z przebytych udarów, wylewów itp.

Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Dysleksja - terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem.
Dysgrafia – terapia dla osób mających problemy z pisaniem. W przypadku dysgrafików pismo jest brzydkie, nieczytelne, niestaranne.
Dysortografia – terapia dla osób mających specyficzne problemy w poprawnym pisaniu, mimo znajomości zasad ortografii.